Openingsuren

Maandag tot vrijdag : 10u00-12u00 en 13u00-18u00

Zaterdag : 10u00-12u00 en 13u00-16u00

Gesloten op zon- en feestdagen.

Tel: 014/21.21.12

 

Home Offerte aanvragen

Verkoopsvoorwaarden

1) De bepalingen van onze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van onze offertes en van elke overeenkomst voor autobusvervoer afgesloten met onze vennootschap. De klant wordt geacht daarvan kennis te hebben genomen en alle clausules ervan te hebben aanvaard, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

2) De huidige algemene voorwaarden kunnen niet vervangen worden door andere. Elke afwijking vermeld op de bestelbon of het factuur van de klant is ons niet tegenstelbaar, de huidige algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene voorwaarden.

3) De prijs voor het transport omvat de vaste kosten m.b.t. het personenvervoer (chauffeur, voertuig en tol). Volgens de offerte zullen de variabele kosten (parking, verblijf en maaltijden van de chaufffeur) gefactureerd worden aan de klant tegen de kostprijs of rechtstreeks ten laste genomen worden door de klant.

4) Wij behouden ons het recht voor een vergoeding te vragen voor de schade die door onaangepast gedrag van de klant wordt veroorzaakt.

5) Behoudens andersluidende bepaling is de factuur betaalbaar op de maatschappelijke zetel en contant binnen de 30 dagen na de factuurdatum, zonder korting. Wij behouden ons niettemin het recht voor, om vóór de uitvoering van het contract, de betaling van het volledige dossier te vragen.
Na verloop van 30 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, zal het verschuldigd gebleven bedrag van rechtswege interest opbrengen à rato van 12% per jaar, en dit met ingang vanaf de 31ste dag tot de dag van de volledige betaling, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

6) Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag wordt het factuurbedrag, onverminderd de vervallen intresten, van rechtswege verhoogd met 10%, met een minimum van € 49,58 en zulks ten titel van strafbeding.

7) Bij niet-betaling van onze facturen op hun vervaldag, van de intresten of de boetes, behouden wij ons het recht voor alle nog uit te voeren orders per aangetekend schrijven op te zeggen zonder dat de cliënt daarvoor enige schadevergoeding zal kunnen vorderen.

8) Annuleringen dienen schriftelijk te worden medegedeeld en indien dit gebeurt binnen de 7 dagen voor vertrek, gelden de volgende kosten :

Eendagsreizen

  • Tussen 7 dagen en 48 uur voor afreis : 20 % van de totale prijs

  • Minder dan 48 uur voor afreis : 90 % van de totale prijs

Meerdaagse reizen

  • Tussen 7 dagen en 48 uur voor afreis : 20 % van de totale prijs

  • Minder dan 48 uur voor afreis : 50 % van de totale prijs

 

9) De chauffeur kan, onder het gezag en volgens de instructies van zijn werkgever, vrij de reisroute bepalen die hij zal volgen naar de te bereiken bestemming. De chauffeur heeft, onder het gezag van zijn werkgever, het recht het traject onmiddellijk te onderbreken voor een duur naar zijn keuze, en eventueel via de kortste weg terug te keren naar de vertrekplaats indien zijn instructies aan boord niet gerespecteerd worden door de reizigers, of indien de houding of het gedrag van één of meerdere reizigers naar zijn oordeel een gevaar vormt voor de veiligheid van de autobus en de andere reizigers.

10) Klachten m.b.t. de uitvoering van de prestatie(s) dienen ons uitsluitend per aangetekende brief te worden toegestuurd en dit ten laatste binnen de 8 dagen na uitvoering van het contract.
Bij ontstentenis van protest per aangetekende brief binnen de acht dagen na verzending van de factuur wordt deze geachte aanvaard te zijn door de schuldenaar. Geen enkel protest van om het even welke aard zal, na het verstrijken van deze termijn, nog in aanmerking kunnen genomen worden.

11) Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van overmacht die, rechtstreeks of onrechtstreeks, de normale uitvoering van de vervoerovereenkomst verhinderen, zoals met name onvoorzienbare technische problemen, stakingen of slechte weersomstandigheden. In dit geval zal onze firma niet kunnen gehouden zijn tot de betaling van een schadevergoeding die hoger is dan de terugbetaling van het eventueel betaalde voorschot.

Indien, wegens onvoorziene omstandigheden, zoals een defect, staking, ziekte van een chauffeur, enz., die zich voordoen tijdens de uitvoering van het contract, het voorziene traject slechts gedeeltelijk kan uitgevoerd worden, zal de prijs van de reis verminderd worden in verhouding tot de niet-uitgevoerde prestaties. In geen geval zal onze firma gehouden zijn tot de betaling van eender welke schadevergoeding wegens de niet-uitvoering van het traject. Onze firma zal niettemin een gelijkwaardig transportmiddel ter beschikking stellen teneinde de reizigers terug naar hun vertrekplaats te brengen.

12) De aansprakelijkheid van onze firma, m.b.t. de door onze verzekerde transportprestaties, wordt bepaald door de wet van 25 augustus 1891 op de vervoersovereenkomsten. In geval van beschadiging of verlies van persoonlijke kleren of bagage is onze aansprakelijkheid niettemin beperkt tot 250 EURO per bagage en 500 EURO per vervoerd persoon.

13) Alle geschillen betreffende de afsluiting, de interpretatie, de uitvoering of de ontbinding van vervoersovereenkomsten of reisorganisatie-overeenkomsten, of factuur, gesloten met onze firma zijn onderworpen aan het Belgische recht, en zullen onder de uitsluitende bevoegdheid vallen van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
 


Autocars De Duinen

Aarschotseweg 28 - 2200 Herentals
Tel. 014/21.21.12 - Fax 014/23.09.66
E-mail: info@deduinen.be
Lic A1097 - CDV nummer 18571 - BTW BE 0404.155.745

Sitemap | Juridisch
SelectairVeolia Transport
Creation by DIGITAL IMPACT // Hosting by ALFAHOST